Правилници и планове

2020/2021

чл. 175, ал. 3 от Закон на предучилищното и училищното образование:

1.ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В ПГХРТ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ГР. ПРОВАДИЯ 2020/2021

чл. 263, ал. 3 от Закон на предучилищното и училищното образование:

1. Стратегия за развитие на ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

2.Училищен учебен план:

2.1.Училищен учебен план за 8 клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език 2020/2021;

2.2.Училищен учебен план за 8 клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език 2020/2021;

2.3.Училищен учебен план за 9а клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език 2020/2021;

2.4.Училищен учебен план за 9б клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език 2020/2021;

2.5.Училищен учебен план за 10а клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език 2020/2021;

2.6.Училищен учебен план за 10б клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език 2020/2021;

2.7.Училищен учебен план за 11а клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език 2020/2021;

2.8.Училищен учебен план за 11б клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език 2020/2021;

2.9.Училищен учебен план за 12а клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език 2020/2021;

2.10.Училищен учебен план за 12б клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език 2020/2021;

3.Правилник на дейността на ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

4. Форми на обучение приети на ПСс протокол 1/09.10.2020г.

- дневна форма

- самостоятелна форма

5.Годишен план за дейността на ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

7.Мерки за повишаване на качеството на образование в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

8.Програма за превенция на ранно напускане, обхват и задържане на учениците в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

9.Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи на ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

10.ПЛАН ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 НА ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

11.План за работа на екип за съпътстваща подкрепа на учениците пропуснали присъствените учебни занятия на ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

12.Програма на екипа за общо подкрепа на личностното развитие на учениците в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

13.Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние на ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

чл. 18, ал.2 от Наредба за приобщаващото образование

1.График за допълнителните консултации на учителите по учебни предмети в  ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

2.График за контролни и класни работи за първи срок в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

3.Седмично разписание в  ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

4.График за консултации в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

чл. 105 от Наредба за приобщаващото образование

1.Правила за електронна комуникация учител-родител на ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

2.Годишен план за противодействие на училищен тормоз в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

3.План за организация и дейност на комисията за превенция и борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ученици  на ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

4.Схема за оповестяване в случай на инцидент, при дете жертва или в риск от насилие и при кризисна интервенция в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

5.Училищна програма за гражданско образование  на ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

6.Концепция за управление на взаимодействието между училището и семейството на ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

7.План програма за осъществяване на взаимодействие между училищната общност и родителите на ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

8.График на учебното време в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

9.Дневен режим в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

10.План за гражданско, здравно, екологично, интеркултурно образование на ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

11.Спортни дейности за ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

12.План за спортно-туристическата дейност в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

Друга информация, изискуема по нирмативни документи или указателни писма:

1.План за противодействие на тероризма  на ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

2.План на комисията по колегиална етика  на ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

3.План за действие при утежнени зимни обстоятелства - снеговалежи, снегонавявания и поледици  на ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

4.План за работата на педагогическия съвет при ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

5.План за квалификационна дейност в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

6.Вътрешни правила за защита на личните данни в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

7.Правила за организация на административното обслужване в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

8.План за действие по безопасност на движението по пътищата на ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

9 План за дейността на училищната комисия по безопасни условия на възпитание, обучение и труд в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

10.Правилник за вътрешния трудов ред на ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

11.Вътрешни правила за реда и условията за сключване на договори за дарения, получаване и управление на дарения в  ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

12.Вътрешните правила за разпределяне на средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

13.Вътрешни правила за разпределяне на средствата от спредни месечни помощи за ученици в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

14.Вътрешни правила за организация и провеждане на дейностите-занимания по интереси в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

15.Вътрешни правила за реда за ползване на училищен автобус, предоставен на ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

16.Инструктаж за пътуване с автобусите на ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

17.Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция и конфликт на интереси в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

18.Вътрешни правила за поддържане профил на купувача в  ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

19.Инструкция за използване на информационните системи от служителите в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

20.Процедура за издаване на удостоверения УП-2 И УП-3 в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

21.Инструкция за контрол при управлението на общинската собственост в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

22.Вътрешни правила за прилагане на антиконституционни процедури в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

23.Вътрешни правила за прилагане на системата за двоен подпис в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

чл.9, ал.2 от ПМС 328/21.12.2017г. за реда получаване на стипендии от учениците след завършванеосновно оброзвание:

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ  НА УЧЕБНАТА 2020/2021

Указания за подаване на документи за стипендии за I срок на учебната 2020/2021 година

изтегли указания

изтегли бланка на заявление

чл. 290, ал. 3 от Закон на предучилищното и училищното образование:

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2020-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2020-Проект "Еразъм+"

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2020-Проект "Подкрепа за успех"

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.08.2020-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.08.2020-Проект "Еразъм+"

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.08.2020-Проект "Подкрепа за успех"

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.07.2020-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.07.2020-Проект "Еразъм+"

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.07.2020-Проект "Подкрепа за успех"

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2020-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2020-Проект "Еразъм+"

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2020-Проект "Подкрепа за успех"

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.05.2020-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.05.2020-Проект "Еразъм+"

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.05.2020-Проект "Подкрепа за успех"

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.04.2020-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.04.2020-Проект "Еразъм+"

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.04.2020-Проект "Подкрепа за успех"

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2020-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2020-Проект "Еразъм+"

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2020-Проект "Подкрепа за успех"

Отчет за изпълнение на бюджета към 29.02.2020-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 29.02.2020-Проект "Еразъм+"

Отчет за изпълнение на бюджета към 29.02.2020-Проект "Подкрепа за успех"

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.01.2020-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.01.2020-Проект "Еразъм+"

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.01.2020-Проект "Подкрепа за успех"

План по тримесечие за 2020-Бюджет

Бюджет 2020

Вътрешни правила за работната заплата в ПГХРТ "Цар Симеон Велики"2020 година-тук

 Анекс към колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Д01-100 от11.06.2018г., подписан на 12.11.2019 г
-тук

Анекс към колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование -тук

Колективен трудов договор в системата на предучилищното и училищното образование-тук

 

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19

Изтегли тук: Организация за обучение в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия през учебната 2020/2021 година в условия на COVID-19 приета с решение на ПС 18/02.09.2020г.

Изтегли тук: Линк към кратък наръчник за родителите, разработен от Асоциация "Родители"

https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view

Изтегли тук: Линк към Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и интернет, разработени от Държавна агенция "Закрила на детето" с участието на експерти от отдел "Киберпрестъпност" към Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и с Центъра за безопасен интернет.

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

Изтегли тук:  Линк за сваляне на брошурата: https://we.tl/t-xtLMbGDLcS

НАСОКИ ОТ МОН:

Указания на Министерство на здравеоопазването относно присъствено обучение в училищата в условия на COVID-19 (публ. 10.09.2020 г.)
НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ (ЦПЛР) ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (публ. 10.09.2020 г.)
НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (публ. 08.09.2020 г.)
НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (акт 09.09.2020 г.)
УКАЗАНИЯ ЗА ПОСЕЩЕНИE НА ДЕЦА В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (публ. 28.08.2020 г.)
УКАЗАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (публ. 28.08.2020 г.)


 

2019/2020

1.ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В ПГХРТ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ГР. ПРОВАДИЯ 2019/2020

2.Стратегия за развитие на ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2018/2019 до 2020/2021

3.Годишен план за дейността на ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2019/2020

4.Програма за превенция на ранното напускане на училище в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2019/2020

5.Програма за предоставяне на равни възможности на децата и учениците от уязвими групи на ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2019/2020

6.Доклад от проведено самооценяване на  ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия от 2019/2020

7. План за дейността на координиращия екип за учебната в  ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2019/2020

8. План за противодействие на училищния тормоз  ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2019/2020

9.Правилник за дейността 2019/2020

10.Заповед за утвърждаване - Правилник за дейносттa 2019/2020

11.Правилник за електронна комуникация учител - родител 2019/2020

12.Процедура за задържане на учениците в училище 2019/2020

13.Стратегия за възпитателната работа 2019/2020

14.Правила за водене на дневник за дейности за подкрепа за личностно развитие за учебната 2019/2020

15.Училищна програма за гражданско образование за учебната 2019/2020 година

16.Спортни дейности  2019/2020

17.План за комисията по колегиална етика за учебната 2019/2020 година

18.Механизъм за противодействие на училищния тормоз 2019/2020

19.Правилник за реда на ползване на училищен автобус 2019/2020

20.Инструктаж за пътуване с училищен автобус 2019/2020

21.Инструктаж за безопасно движение на училищен автобус 2019/2020

22.План за дейността  на училищната комисия по безопасни условия на възпитание, обучение и труд за учебната 2019/2020

23.Мерки за повишаване на качеството на образованието за учебнатас 2019/2020

24.Дневен режим за учебната 2019/2020 година

25.ПЛАН НА ЕКИПА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗФРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020

26.ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА И УКАЗАНИЯ  ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ  ПРЕЗ 1 И 2 СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020

27.План за организация и дейност на комосията за превенция и борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ученици при ПГХРТ "Цар Симеон Велики" за учебната 2019/2020

28. Процедура за медиация 2019/2020

29.ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ДВОЕН ПОДПИС В ПГХРТ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ГР. ПРОВАДИЯ

30.ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ДАРЕНИЯ, ПОЛУЧАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯ В ПГХРТ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ГР. ПРОВАДИЯ

31.ИНСТРУКЦИЯ ЗА КОНТРОЛ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ПГХРТ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ГР. ПРОВАДИЯ

32.ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА АНТИКОРУПЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ В ПГХРТ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ГР. ПРОВАДИЯ

33.ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ПГХРТ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ГР. ПРОВАДИЯ

34.ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА В ПГХРТ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ГР. ПРОВАДИЯ

35.ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПТАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ПГХРТ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ГР. ПРОВАДИЯ

36.ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА И ОТЧИТАНЕ НА МПС - СОБСТВЕНОСТ НА ПГХРТ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ГР. ПРОВАДИЯ

37.ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА НОРМИРАНЕ РАЗХОДА НА ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И ОТЧИТАНЕ РАЗХОДА НА ГОРИВО НА СЛУБЕБНИТЕ МПС В ПГХРТ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ГР. ПРОВАДИЯ

38.ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ - ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ПГХРТ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ГР. ПРОВАДИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

39. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВА ПО 38, АЛ.17 И АЛ.18 ОТ ПРЗ НА ЗПУО И НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА УЧЕНИЦИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

40. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ УП-2 И УП-3  В ПГХРТ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ГР. ПРОВАДИЯ 2019/2020
41. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ДОСТЪП ДО АКТИВИ И ИНФОРМАЦИЯ В ПГХРТ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ГР. ПРОВАДИЯ 2019/2020 ГОДИНА

42. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В  ПГХРТ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ГР. ПРОВАДИЯ 2019/2020 ГОДИНА

43. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ПГХРТ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ГР. ПРОВАДИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020

2018/2019

1.Eтичен кодекс на училищната общност в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2018/2019

2.Стратегия за развитие на ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2018/2019 до 2020/2021

3.Годишен план за дейността на ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2018/2019

4.Програма за превенция на ранното напускане на училище в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2018/2019

5.Програма за предоставяне на равни възможности на децата и учениците от уязвими групи на ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2018/2019

6.Доклад от проведено самооценяване на  ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия от 2017/2018 до 2018/2019

7. План за дейността на координиращия екип за учебната в  ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2018/2019

8. План за противодействие на училищния тормоз  ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2018/2019

9.Правилник за дейността 2017/2018

Заповед за утвърждаване - Правилник за дейността

10.Процедура за задържане на учениците в училище

11.Мерки за противодействие на тероризма

12.Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Вътрешни правила за структура и организация на работната заплата в ПГХРТ "Цар Симеон Велики"

13.Правилник за реда на ползване на училищен автобус

14.Инструктаж за пътуване с училищен автобус

15.Инструктаж за безопасно движение на училищен автобус

16.УКАЗАНИЯ  ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ  ПРЕЗ 2 СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019

17.ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ  НА УЧЕБНАТА 2018/2019

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 

Информация