ОБРАЗЦИ НА ПРЕДОСТАВЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ - ИЗТЕГЛИ

 

Дейността на ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия се основава на принципите на законност, съразмерност – разумност, добросъвестност и справедливост, самостоятелност и безпристрастност, достъпност, публичност и прозрачност, последователност и предвидимост, отговорност и отчетност, ефективност, субординация и координация, конфиденциалност, комплексно административно обслужване и служебно събиране на информация.
В тази Харта се съдържа информация относно:

 • Административните услуги, извършвани от ПГХРТ "Цар Симеон Велики";
 • Предоставяната комплексна административна услуга;
 • Цели, които ПГХРТ "Цар Симеон Велики" си поставя в областта на административното обслужване;
 • Стандарти за качество на административното обслужване;
 • Начините за допитване до потребителите на административни услуги (потребителите) за подобряване и отчитане на работата по прилагане на стандартите;
 • Правата и отговорностите на потребителите;
 • Организацията на работа със сигнали, предложения и жалби във връзка с административното обслужване.

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ВЪЗ ОСНОВА НА КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ПГХРТ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ"

 • Административнопроцесуален кодекс.
 • Закон за администрацията.
 • Закон за защита на личните данни.
 • Закон за предучилищното и училищното образование.
 • Закон за достъп до обществена информация.
 • Закон за професионалното образование и обучение.
 • Закон за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на  чуждестранни публични актове.
 • Наредба за административното обслужване.
 • Тарифа за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование.

ЦЕЛИ, КОИТО ПГХРТ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" СИ ПОСТАВЯ В ОБЛАСТТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 • Да улесни гражданите и юридическите лица (потребители на административни услуги) при получаването на информация за видовете административни услуги и за необходимите заявления по образец, както и за сроковете за тяхното извършване.
 • Да предостави на потребителите професионална консултация за задължителния набор от документи, необходими за изпълнението на всяка административна услуга.
 • Да повиши качеството на предоставяните административни услуги.
 • Да прилага комплексно административно обслужване при предоставяне на административни услуги.
 • Да отстрани възможностите за корупция чрез ограничаване на прекия контакт между заявителя на услугата и служителя, реално работещ върху предоставянето на услугата.
 • Да облекчи максимално административните процедури, чрез служебно събиране на информация.
 • Да създаде обстановка на взаимно доверие и уважение между потребителите и служителите от звеното за административно обслужване (фронт-офиса).
 • Да осъществява обективен контрол върху дейността на служителите в ПГХРТ, извършващи административни услуги.
 • Да координира и взаимодейства с всички страни, заинтересувани от подобряването на административното обслужване, осигуряващи еднаквост на резултатите при едни и същи обстоятелства.
 • Да изпълнява задълженията, свързани с административното обслужване по предварително разработени и обявени правила.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 • Всеки служител при изпълнение на служебните си задължения носи отличителен знак със своя снимка и данни за имената, длъжността, администрацията и звеното, към които принадлежи.
 • Всеки служител в държавната администрация се идентифицира чрез собствено и фамилно име при водене на телефонни разговори.
 • Срокът за отговор на запитвания по повод на административното обслужване, постъпили по пощата и по електронната поща, е до 7 дни, а в случаите, когато е необходима проверка на място или становище на друг административен орган – до 14 дни.
 • Времето за получаване от потребителите на информация и/или за приемане на документи при посещение на звеното за административно обслужване (фронт-офиса) е не повече от 20 минути.
 • В служебните помещения, където се осъществява административно обслужване, се осигуряват места за сядане и подходящи условия за възрастни хора, бременни жени и хора с увреждания.

СОБСТВЕНИ СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 • Служителите  имат вежливо, любезно и отзивчиво отношение към потребителите.
 • Служителите проявяват конфиденциалност към жалбите и поставените въпроси.
 • В ПГХРТ "Цар Симеон Велики" има равнопоставеност на всички потребители чрез предоставяне на еднакъв достъп до услугите, независимо от социално положение, образование, пол, възраст, етническа принадлежност, религиозни убеждения.
 • Служителите предоставят ясна, разбираема, пълна и точна информация за решаване на проблема на всеки потребител.
 • ПГХРТ осигурява прозрачност на административното обслужване.
 • ПГХРТ проявява коректност по отношение спазването на оповестените срокове за извършване на всяка административна услуга.
 • ПГХРТ осигурява разнообразни и достъпни начини за подаване на предложения, оплаквания и похвали.
 • ПГХРТ се стреми да осигури постигане на професионализъм в работата.
 • Служителите в ПГХРТ проявяват наблюдателност, гъвкавост и адаптивност в различни ситуации.
 • ПГХРТ противодейства на корупционни прояви и други неправомерни действия.
 • Служителите на ПГХРТ избягват конфликтни ситуации, а при възникването им  прилагат умения за преодоляването им.
 • Служителите на ПГХРТ се стремят към търсене на алтернативно решение на проблема на потребителя.
 • Служителите на ПГХРТ проявяват нетърпимост към обиди и заплахи за физическа саморазправа от страна на потребителите.

НАЧИНИ ЗА ДОПИТВАНЕ ДО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА СТАНДАРТИТЕ

 • Обратната връзка с потребителите се осъществява чрез събиране и анализ на анкетни карти, мнения, сигнали и предложения, постъпили на място в ПГХРТ, на безплатния денонощен телефон за граждани, публикуван на интернет страницата на министерството, както и по електронна поща.
 • Средствата за осъществяване на обратната връзка с потребителите са анкетни карти, формуляр за предложения, кутия за мнения и коментари, безплатен денонощен телефон за граждани, електронна поща.
 • Преки контакти с потребителите за получаване на съвети, мнения и препоръки.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Всеки потребител има право:

 • Да получи административно обслужване при спазване на оповестените от ПГХРТ стандарти за качество;
 • Да изрази мнение, предложение, похвала за добро изпълнение на общите и вътрешните стандарти на административното обслужване или възражение за неизпълнение на същите.

ОТГОВОРНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 • Да се отнасят към служителите с уважение и да не проявяват агресивно поведение;
 • Да бъдат внимателни и любезни към останалите клиенти;
 • Да спазват обявеното работно време;
 • Да предоставят пълна и точна информация, която е необходима за изпълнение на исканата услуга;
 • Да уведомяват своевременно за промени в обстоятелствата, свързани с поставеното искане.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА СЪС СИГНАЛИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЖАЛБИ

Подаването на искания, сигнали, жалби и предложения по реда на Административнопроцесуалния кодекс се извършва:

 • в  ПГХРТ "Цар Симеон Велики" на адрес: ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ № 82А, гр. Провадия, всеки работен ден в рамките на работното време;
 • по пощата на адрес: ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ № 82А, гр. Провадия;
 • по електронна поща – pghrt_veliki@abv.bg.

За подаване на предложение или сигнал не се изисква наличие на личен и пряк правен интерес.

На всички подадени искания, жалби, сигнали и предложения ПГХРТ "Цар Симеон Велики" отговаря писмено в сроковете, определени в Административнопроцесуалния кодекс.

Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

КОНТАКТИ

На интернет страницата на ПГХРТ "Цар Симеон Велики" на адрес: pghrt.idwebbg.com са публикувани телефони и електронни адреси за връзка със служителите.

РАБОТНО ВРЕМЕ: от 8:00 до 16:30 часа, без прекъсване всеки работен ден.

НАСТОЯЩАТА ХАРТА Е ОТВОРЕНА ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ, СЪОБРАЗЕНИ С НОРМАТИВНИТЕ ПРОМЕНИ, ПОТРЕБНОСТИТЕ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Информация