Тук ще намерите броевете на училищния електронен вестник "Междучасие" от учениците от клуб "Журналистическо творчество" и оформен със снимковия материал на ученици от клуб "Фотография"– Клубовете са сформирани по проект на МОН - BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с ръководители Невелина Нелкова и Светла Вълчева.

 

Изтегли тук:Брой 1 - 2017/2018г. >>>

 

 

 

Изтегли тук:Брой 2 - 2017/2018г. >>>

Информация