Елемент_01 “Контролна среда”

Елемент_02 “Управление на риска”

Елемент_03 “Контролни дейности”

Елемент_04 “Информация и комуникация”

Елемент_05 “Мониторинг"

 

НИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ДВОЕН ПОДПИС В ПГХРТ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ГР. ПРОВАДИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ДАРЕНИЯ, ПОЛУЧАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯ В ПГХРТ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ГР. ПРОВАДИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА КОНТРОЛ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ПГХРТ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ГР. ПРОВАДИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА АНТИКОРУПЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ В ПГХРТ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ГР. ПРОВАДИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ПГХРТ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ГР. ПРОВАДИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА В ПГХРТ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ГР. ПРОВАДИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПТАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ПГХРТ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ГР. ПРОВАДИЯ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В ПГХРТ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ГР. ПРОВАДИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА И ОТЧИТАНЕ НА МПС - СОБСТВЕНОСТ НА ПГХРТ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ГР. ПРОВАДИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА НОРМИРАНЕ РАЗХОДА НА ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И ОТЧИТАНЕ РАЗХОДА НА ГОРИВО НА СЛУБЕБНИТЕ МПС В ПГХРТ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ГР. ПРОВАДИЯ

Информация