2021
 
Заповед №РД07-137/15.01.2021г. на директора на ПГХРТ "Цар Симеон Велики" Провадия и във връзка Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование № Д01-134/08.06.2020г. и № Д01-197/17.08.2020г. и Анекс към колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование № Д01-342/07.12.2020г. увеличението на работните заплати в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" Провадия към 01.01.2021г.:
  • Процентно увеличение на работните заплати на педагогическите специалисти -18.00%;
  • Процентно увеличение на работните заплати на непедагогически персонал - 11.42%.

 

Вътрешни правила за работната заплата в ПГХРТ "Цар Симеон Велики"2021 година-тук

 

2020

Заповед №РД07-167/21.01.2020г.. на директора на ПГХРТ "Цар Симеон Велики" Провадия и във връзка Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование  № Д01-100/11.06.2018г. и Анекс към колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование № Д01-236/12.11.2019г. увеличението на работните заплати в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" Провадия към 01.01.2020г.:
  • Процентно увеличение на работните заплати на педагогическите специалисти -20%;
  • Процентно увеличение на работните заплати на непедагогически персонал - 15%.

 

Вътрешни правила за работната заплата в ПГХРТ "Цар Симеон Велики"2020 година-тук

 

2019

  • Процентно увеличение на работните заплати на педагогическите специалисти -21%;
  • Процентно увеличение на работните заплати на непедагогически персонал - 17%.

 

Вътрешни правила за структура и организация на работната заплата в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" 2019 година

 

2018

Вътрешни правила за структура и организация на работната заплата в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" 2018 година

 

2017

Вътрешни правила за структура и организация на работната заплата в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" 2017 година

 

КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ И АНЕКСИ:

 

Информация