Стартира изпълнението на проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на криза“ 
 

Обща информация за проекта

На 12.02.2021 г. е подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условия на криза“ между Министерството на образованието и науката - конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., финансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приемащото образование в условията на криза и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за прекъсване на образователния процес. Те са пряко запознати с преодоляването на последствията, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряването на условията за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени в базата на необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет ето пълно осигуряване на виртуален достъп за всички ученици до класна стая в условия на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели Особено за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използвани на иновативни методи за преподаване и обучение. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, които от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес .

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с версия 35 месеца.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приемащото образование в условията на криза, за да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

 • Подобряване на предоставяне и предоставяне на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
 • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и особено използване на иновативни методи на преподаване и учение;
 • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Допустими дейности

 • Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за осигуряване на образователния процес в условия на криза.
 • Дейност 2 Обучение на учениците, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
 • Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
 • Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
 • Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

В изпълнението на проектните дейности ще бъдат включени всички държавни и общински училища на територията на Р България, подали заявление за участие в проекта и включване в заповед на министъра на образованието и науката.


Целева група  по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.

Повече информация за проекта можете да направите на  https://www.mon.bg/bg/100925 

 

Файлове за изтегляне

 • Запове д  - Училища РД09-006/27.04.2021 г. "Равен достъп до училищно образование в условията на криза"
 • Списък на включване на училищата по проект -Училища_Варна_"Равен достъп до училищно образование в условията на криза"
 • Заповед  - Указания РД09-1048/10.05.2021 г. "Равен достъп до училищно образование в условията на криза"
 • Указания  - Указания за работа по проект REACT EU - 09.2022 г. "Равен достъп до училищно образование в условията на криза"
 • Писмо    - Cmapmupaнe и изпълнение на дейностите по проект 05.03.2021 г.
 • Анкета по проекта   -Анкета за определяне на размера на уменията на образователните медиатори и на родителите за работа в електронна среда 
 • Бланка   по проект - Бланка по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на криза "

 

Учебна година 2022/2023 г.

 

Дейност 2 - обучение на учениците

Група 8 а - Ръководител на група Светла Вълчева Вълчева

 • Учебен план - график по проекта   - Учебен план-график по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на криза"
 • Сертификати   по проект - Сертификати по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на криза"

Дейност 2 - обучение на учениците

Група 8 б - Ръководител на група Нанка Тодорова Попова

 • Учебен план - график по проекта   - Учебен план-график по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на криза"
 • Сертификати   по проект - Сертификати по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на криза"

  

 

Информация

 

 

Календар

 

 

 

Контакти

Изтегли тук: >> Актуална информация за телефони и е-mail

 

 

 

 

Телефонна линия и електронен адрес за подаване на  сигнали към екипите за обхват на деца и ученици:

080010112 

 е-mail: obhvat@mon.bg