Портфолио на участниците проект на тема „Врата към нови възможности – придобиване на международен опит в професионалното обучение ” с договор номер 2019-1-BG01-KA102-061903, финансиран по Програма „Еразъм +” на Европейския съюз, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение” - Професионално направление „Хотелиер”/ „Ресторантьор” в период от 01.06.2019г. до 31.10.2020г., бенефициент Професионална гимназия по хотелиерство, ресторантьорство и туризъм „Цар Симеон Велики” гр. Провадия

 

 

Информация