Важна информация и срокове

Информация за училищата във връзка с информационната система (електронната платформа) за заниманията по интереси съгласно Наредбата за приобщаващото образование

Изборът на занимания по интереси в училищата се подпомага от информационна система (електронна платформа за публикуване на търсени и предлагани занимания по интереси), която е достъпна на следния адрес: https://class.mon.bg/.

В електронната платформа се публикува следната информация:

 1. Предлагани занимания по интереси от училищата, от физически и от юридически лица;
 2. Идентифицирани от училищата занимания по интереси въз основа на желанията на учениците.

Директорите на училищата е необходимо да създадат профил на ръководените от тях училища в електронната платформа като се регистрират с код по АДМИН. Регистрацията ще бъде отворена на 07.01.2019 г.

В същия срок – 07.01.2019 г., ще бъде отворена и регистрацията в електронната платформа за физически и юридически лица, предлагащи занимания по интереси, както и за регистрацията на представител на педагогическия съвет на училището.

Достъп до електронната платформа има само един представител на педагогическия съвет на училището, който е необходимо да одобри идентифицираните като търсени занимания по интереси от училището.

Директорите на училищата е необходимо да инициират процес по идентифициране на занимания по интереси, в които учениците желаят да бъдат включени – чрез проучване на желанията на учениците въз основа на анкета, разработена от училището, и в срок до 21.01.2019 г. да публикуват тези занимания в електронната платформа.

Педагогическите съвети одобряват търсените занимания по интереси от училищата в срок до 28.01.2019 г.

Заниманията по интереси, които училищата предлагат и могат да провеждат, включвайки педагогическите специалисти и други специалисти, работещи в тях, се регистрират в електронната платформа от директора в срок до 28.01.2019 г.

В същия срок – 28.01.2019 г., физическите и юридическите лица регистрират в платформата предлаганите от тях занимания по интереси.

При регистрацията на занимание по интереси се попълва формуляр със следната информация:

 1. Наименование и описание на дейността, тематична област и направление, специфични изисквания и място на предлагане;
 2. Заявена готовност за провеждане на занимания – брой занимания седмично/месечно/годишно, продължителност на заниманията и период на провеждане;
 3. Минимален и максимален брой на учениците в група, който е необходим и/или оптимален за провеждане на съответното занимание по интереси;
 4. Данни за ръководителя на групата – професионален опит и/или професионална квалификация в областта на заниманията по интереси, и/или педагогическа правоспособност.

Приобщаващо образование

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.". Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

 • Дигитална креативност
 • Природни науки
 • Математика
 • Технологии
 • Изкуства и култура
 • Гражданско образование
 • Екологично образование и здравословен начин на живот
 • Спорт

Училищата може да организират заниманията по интереси и изявите на учениците, обхванати в тях, съвместно с физически лица и с юридически лица, чийто предмет на дейност е свързан с тематичните направления на заниманията по интереси.

ВАЖНО: Заниманията по интереси по тематични направления "Дигитална креативност", "Природни науки", "Математика" и "Технологии" са не по-малко от 40 на сто от общия годишен брой часове за организирани занимания по интереси в училището.

Допълнителна информация може да получите от Постановление № 289/12.12.2018 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет във връзка с Наредбата за приобщаващото образование и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

 

 

 

В ПГХРТ „Цар Симеон Велики” гр. Провадия бяха определени осем групи за занимания по интереси:

 1. Здравословно хранене – 7 ученика

Тематична област: „Екологично образование и здравословен начин на живот” Тематична подобласт: „Хранене и здраве”

Ръководител: инж. Валентина Тодорова Железова, ЗДУПД

 1. Здрав дух в здраво тяло - 8 ученика

Тематична област: „Спорт”

Тематична подобласт: „Колективни спортове”

Ръководител: Веселка Иванова Върбанова, старши учител по физическо

 1. Сомелиер – професия на бъдещето - 8 ученика

Тематична област: „Технологии”

Тематична подобласт: „Техника и технологии”

Ръководител: Светлана Томова Иванова, учител по теоретично обучение

 1. Кулинарна магия в света на технологиите - 6 ученика

Тематична област: „Технологии”

Тематична подобласт: „Техника и технологии”

Ръководител: Илияна Михалева Цанкова, учител по практическо обучение

 1. Училище сред природата - 9 ученика

Тематична област: „Природни науки”

Тематична подобласт: „Околна среда”

Ръководител: Свилен Георгиев Йорданов, старши учител по история и цивилизации

 1. Цифрова фотография - 7 ученика

Тематична област: „Дигитална креативност”

Тематична подобласт: „Креативно мислене в действие”

Ръководител: Светла Вълчева Вълчева, старши учител по математика

 1. Училищна медиация - 10 ученика

Тематична област: „Гражданско образование”

Тематична подобласт: „Психология на общуването”

Ръководител: Невелина Нелкова Куртева, психолог/учител по философски цикъл

 1. Народни танци - 9 ученика

Тематична област: „Изкуства и култура”

Тематична подобласт: „Сценични и танцови изкуства”  

Ръководител: Християна Стоянова Гигова, учител по теоретично обучение

 

Галерия и изяви
»  Зимания по интереси Сомелиер - професия на бъдещето 2019

»  Занимания по интереси Кулинарната магия в света на технологиите 2019
»  Занимания по интереси “Училищна медиация" 2019г.
»  Занимания по интереси Цифрова фотография 2019
»  Занимания по интереси Народни танци 2019

 

Документи

Запознайте се със  следните документи:

 1. Постановление № 289/12.12.2018 г. на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за приобщаващо образование – ВИЖ
 2. Декларация за информирано съгласие, – ВИЖ
 3. Анкетна карта – ВИЖ

 

 

Полезни връзки


инж. Валентина Тодорова Железова – представител на педагогическия съвет на училището

Информация