• Национални програми
 
Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“ 2019

Класиране по дейност 1. „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в общообразователната подготовка“

Класиране по дейност 2. "Подобряване на условията за работа по природни науки в профилираната подготовка"

Формуляр за кандидатстване
Декларация

 

Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ съгласно приложение № 10; 2019

Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

Правила за координацията и контрола на дейностите по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала"

Приложение 1 - Формуляр за участие
Приложение 2 - Справка за дължимите обезщетения за периода
Приложение 3 - Декларация за условията
Приложение 4 - Декларация за достоверност на данните
Приложение 5 - Отчет за получените и изплатените средства през 2019 г.

-Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“, програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование”, Дейност 6 "Изграждане/доизграждане на Wi-Fi мрежи за нуждите на училищното образование". 2018 година;

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ 2018

1.Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“2018г.

2.Правила за изпълнение на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“2018г.

3.Списък на училищата, одобрени с Решение № 720 от 11.10.2018 г. на Министерски съвет за изграждане и развитие на безжични мрежи 2018г.

4.Задължителни минимални изисквания към изграждане на безжични (тип WiFi) мрежи в училища 2018г.

 

- Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки", 2018 година;

- Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“, 2018 година;

- Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“, 2017 година;

- Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, 2017 година;

- Национална програма „ИКТ”, 2015 година;

- Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, 2016 година

- Националната програма „На училище без отсъствия”, мярка „Без свободен час”, 2015 година;

- Националната програма „На училище без отсъствия”, мярка „Без отсъствия”, 2015 година;

- Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” 2015 година;

- Национална програма „ИКТ”, 2015 година;

- Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” 2014 година;

- Националната програма „На училище без отсъствия”, мярка „Без свободен час” 2014 година;

- Националната програма „На училище без отсъствия”, мярка „Без отсъствия”, 2014 година;

- Национална програма „ИКТ”, 2014 година;

Информация