*Проект BG051РО001-3.3.07-0001 „Ученически практики”

 

Проект BG051РО001-3.3.07-0001 „Ученически практики”, проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. – учебна 2012/2013 година;

Информация