*Проект BG05M20P001-2.004-0004 "Твоят час" 2016/2017  

 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. – учебна 2017/2018 година

ЛИНК Официална страница по проект "Твоят час" фаза 1 

ЛИНК Официална страница по проект "Твоят час" фаза 2

ЛИНК Публични снимки и информация за дейността от ПГХРТ по проект "Твоят час"

ЛИНК към Документи по проект "Твоят час"

ЛИНК Анкетна карта по проект "Твоят час"

ЛИНК Заявление и декларация за информирано съгласие по проект "Твоят час"

ЛИНК Индивидуална образователна карта по проект "Твоят час"

ЛИНК Инструкция по проект "Твоят час"

ЛИНК РУО ВАРНА по проект "Твоят час"

ЛИНК МОН по проект "Твоят час"

Информация