*Проект BG051РО0001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора - УСПЕХ”

 

Проект BG051РО0001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора - УСПЕХ” проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. – учебна 2012/2013 година

Информация