*Проект BG051РО001-3.1.03-0001 „КПС” 2013г.

 

Проект BG051РО001-3.1.03-0001 „КПС” проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. – учебна 2012/2013 година;

Информация