*Проект BG051РО001-3.1.03-0001 „КПС” 2014г.

 

Проект BG051РО001-3.1.03-0001 „КПС” проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. – учебна 2013/2014 година;

Информация