*Проект BG05М2ОP001-2.006-0001 "Ученически практики" 2017/2018

 

Проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейскитеструктурни и инвестиционни фондове. – учебна 2017/ 2018 година

ЛИНК Официална страница по проект "Ученически практики" 

ЛИНК Публични снимки и информация за дейността от ПГХРТ по проект "Ученически практики"

ЛИНК към Документи по проект "Ученически практики"

ЛИНК РУО ВАРНА по проект "Ученически практики"

ЛИНК МОН по проект "Ученически практики"

Информация