Проект „Подкрепа за успех“ BG05M2ОP001-2.011-0001

Стартиране на дейности по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

          BG05M2OP001-2.011 „Подкрепа за успех"

За училища от приложение 1 и 2:

 

 
Групи по проект "Подкрепа по успех" за учебната 2019/2020г. в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия

Информация