•  
  •  
     
  •  
  •  

 

 

*Проект BG051РО001-3.3.07-0001 „Ученически практики”

 

Проект BG051РО001-3.3.07-0001 „Ученически практики”, проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. – учебна 2012/2013 година;

Календар

 

 

 

Контакти