•  
  •  
     
  •  
  •  

 

 

*Проект BG051РО0001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора - УСПЕХ”

 

Проект BG051РО0001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора - УСПЕХ” проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. – учебна 2013/2014 година