•  
  •  
     
  •  
  •  

 

 

*Проект BG05М2ОP001-2.006-0001 "Ученически практики" 2017/2018

 

Проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейскитеструктурни и инвестиционни фондове. – учебна 2017/ 2018 година

ЛИНК Официална страница по проект "Ученически практики" 

ЛИНК Публични снимки и информация за дейността от ПГХРТ по проект "Ученически практики"

ЛИНК към Документи по проект "Ученически практики"

ЛИНК РУО ВАРНА по проект "Ученически практики"

ЛИНК МОН по проект "Ученически практики"

Календар

 

 

 

Контакти